Niedziela, 25 lutego 2024 r. 56 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Informacje o cechu
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Statut cechu

Strona emitowana: 4257
Wydrukuj stronęStatut cechu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

 1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz niniejszego statutu.
 4. Cech posiada swego patrona Św. Józefa, patronów swoich posiadają również Sekcje Branżowe:
 • Sekcja Betoniarzy Św. Piotra i Pawła
 • Sekcja Budowlana
 • Sekcja Blacharzy Pojazd. Św. Łukasza
 • Sekcja Dekarzy i Blach. Bud. Św. Jakuba Młodszego
 • Sekcja Instalatorów Św. Józefa
 • Sekcja Kamieniarzy Św. Barbary
 • Sekcja Kominiarzy Św. Floriana
 • Sekcja Lakierników Pojazd. Św. Łukasza
 • Sekcja Malarzy i Tapeciarzy \\\"
 • Sekcja Posadzkarzy Św. Piotra i Pawła
 • Sekcja Rzem.i Usług Różnych Św. Józefa
 • Sekcja Szklarzy Św. Łukasza
 • Sekcja Zdunów Św. Wojciecha

   5. Cech posiada logo cechowe w kształcie herbarza o brązowym tle, na którym w       kształcie koła o żółtej obwódce wrysowany jest mur z czerwonych cegieł, na którym znajduje się srebrna kielnia i pion murarski. W dole herbu znajduje się napis: Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu.

§ 2.

Członkami Cechu mogą być na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze - małej przedsiębiorczości, których siedziba znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie rzemiosł budowlanych, dziedzin pokrewnych, a także innego rodzaju działalności gospodarczej .


§ 3.

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Budowlanych.
 2. Siedzibą Cechu jest: Poznań, ul. Aleja Niepodległości 2

 

II. ZADANIA CECHU

§ 4.

1. Cech zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój rzemiosła.

2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

 1. utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
 4. przedstawianie właściwym organom administracji państwowej samorządowej wniosków dotyczących zadań oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,
 5. udzielanie zakładom rzemieślniczym pomocy przy wykonywaniu działalności w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji, 
 6. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie związanych z tym kontroli,
 8. udzielanie pomocy w prawidłowym kształtowaniu cenników za usługi,
 9. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
 10. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i ich pracowników ,
 11. propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego,
 12. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów ,
 13. roztaczanie opieki nad młodzieżą uczniowską,
 14. udzielanie pomocy członkom Cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz organizowanie szkolenia w tym zakresie,
 15. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin,
 16. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych oraz do oganizacji społecznych ,
 17. zgłaszanie, na wniosek Izby Rzemieślniczej, kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
 18. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 19. udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania działalności oraz udzielanie pomocy organizacyjnej członkom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle,
 20. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym przez Zarząd Cechu,
 21. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz członków Cechu, 22/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 23/ współdziałanie i współpracowanie z przedsiębiorcami nie będącymi rzemieślnikami, spółdzielniami rzemieślniczymi oraz z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami – w zakresie określonym przez Zarząd Cechu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA CECHU

§ 5.

 1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej – mali przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, na terenie i w zakresie wskazanym w § 2 niniejszego Statutu.
 2. Członkiem Cechu również może być osoba, która była przez ostatnie 5 lat członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej.
 3. Wpis do rejestru Członków Cechu osób wskazanych w ust.1 i 2 następuje na podstawie ich pisemnego wniosku, po decyzji Zarządu Cechu o przyjęciu.
 4. Zarząd Cechu podejmuje decyzję o przyjęciu i wpisie do rejestru członków w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
 5. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Cechu może podjąć decyzję o przyjęciu na członka Cechu osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, nie będących rzemieślnikami, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników – na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
 6. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem właściwej izby rzemieślniczej a działalność tę prowadzi na terenie i w zakresie wskazanym w § 2 Statutu.
 7. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed 13 lutego 2002 roku, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w wypadkach określonych w § 9 Statutu Cechu.

§ 6.

1.Członkowie mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 4 Statutu,
 2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,
 3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,
 4. wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,
 5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
 6. wglądu do protokółu Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, protokółów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,
 7. uzyskiwania od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,
 8. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 22 ust. 2 i 3.

2.Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

 1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
 2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
 3. zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej 1 roku, mimo wezwania.

§ 7.

1.Do statutowych obowiązków członka cechu należy:

 1. stosowanie się do przepisów statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu,
 2. uczestnictwo w pracach Cechu,
 3. regularne wpłacanie składki cechowej w obowiązującej wysokości,
 4. podnoszenie jakości usług oraz kultury obsługi klientów i osobistej.

2.W działalności gospodarczej członek Cechu powinien przestrzegać:

 1. zasad etyki zawodowej ,
 2. przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu działalności gospodarczej.

§ 8.

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania działalności lub przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

§ 9.

1.Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. rezygnacji,
 2. wykreślenia,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka.

§ 10.

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku:

 1. zaprzestania wykonywania działalności,
 2. przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu,

§ 11.

Wykreślenie z rejestru członków Cechu z przyczyn określonych w § 10 następuje z mocy uchwały Zarządu Cechu. Wykreślenie powinno nastąpić bezpośrednio po stwierdzeniu przyczyn uzasadniających wykreślenie.

§ 12.

1.Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Zarządu Cechu lub z zasadami współżycia społecznego.

2.Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

 1. uporczywe niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich,
 2. wykorzystywanie funkcji samorządowych lub stanowiska do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych,
 3. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych na szkodę interesu społecznego, jeżeli przestępstwo stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem.

§ 13.

Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Cechowego lub z własnej inicjatywy.

§ 14

 1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podpisania uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się. Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczną z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.
 3. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo, przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
 4. Odwołujący się członek ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia odwołującego się członka listem poleconym z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 15.

 1. Wysokość minimalnej składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji rzemieślniczych, do których Cech przystąpił. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w części na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.

§ 16.

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność \\\"Honorowego Starszego Cechu\\\" lub \\\"Honorowego Członka\\\", osobom które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

§ 17.

1.Organami Cechu są:

A. Walne Zgromadzenie Delegatów-Członków

B. Zarząd,

C. Komisja Rewizyjna,

D. Sąd Cechowy.

2.Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,C i D.

2a.W części posiedzień organów B C D , na których omawiane są sprawy dotyczące członka i członków jego rodziny, prowadzących działalność w obiektach cechowych, nie może brać udziału członek bezpośrednio z nimi związany .

3.Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w tajnym głosowaniu.

4.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organy Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

5.Za udział w posiedzeniach organów Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, w zależności od możliwości finansowych Cechu.

A. Walne Zgromadzenie Delegatów - Członków Cechu.

§ 18.

Walne Zgromadzenie Delegatów-Członków Cechu jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 19.

1.Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
 3. określanie minimalnych wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia oraz dobrowolnych świadczeń,
 4. ustalanie wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Cechu,
 5. uchwalanie planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium Zarządowi Cechu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 8. podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,
 9. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości , ruchomości Cechu ,
 10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
 11. nadawanie honorowych godności cechowych,
 12. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do innych organizacji
 14. wybieranie delegatów na zjazdy i walne zgromadzenia przynależnych organizacji ,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia przez Zarząd Cechu.

2.Walne Zgromadzenie wybiera delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt. 14 na okres kadencji w głosowaniu tajnym.

§ 20.

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek 1/4 członków Cechu, Komisji Rewizyjnej. Wniosek powyższy może być złożony także na Walnym Zgromadzeniu

§ 21.

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu do 1000 wybiera się jednego delegata na 6 członków, ponad 1000 do 1500 - jednego delegata na 8 członków, ponad 1500 - jednego delegata na 15 członków w głosowaniu tajnym.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnych Zgromadzeniach.

§ 22.

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku w I półroczu. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2.Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

3.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi Cechu na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4.W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 23.

1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich delegatów-członków Cechu listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

2.W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:

 1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
 2. sprawozdania Zarządu,
 3. projektów podstawowych uchwał,
 4. protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

3.Delegatom-Członkom Cechu, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 12 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do Organów Cechu i w ostateczności mogą być wykluczeni z Cechu a członkowie użytkownicy obiektów cechowych powyżej 1,5 miesiąca.

§ 24.

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród delegatów-członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Walnego Zgromadzenia .
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 delegatów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów-członków Cechu, Zarząd obowiązany jest po upływie 1/2 godziny, jednak nie później aniżeli w terminie nie przekraczającym 14 dni - zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą osobiście udział jedynie delegaci-członkowie Cechu.

§ 26.

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają jedynie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych delegatów-członków Cechu, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz w terminie 1 miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia.

B. Zarząd Cechu.

§ 27.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 28.

 1. Zarząd składa się ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz dwóch członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera dwóch zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera I i II Podstarszego Cechu, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje delegatom.
 5. Kandydat na Starszego Cechu powinien mieć 8-letni staż członkowski a przewodniczący i członkowie pozostałych organów Cechu 4-letni staż członkowski.

§ 29.

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności ilości głosów, a w przypadku równości głosów - wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, zastępuje go pierwszy lub w kolejności drugi Podstarszy Cechu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

Zarząd prowadzi sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 31.

1.Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 19,
 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. powoływanie komisji niezbędnych do prowadzenia prawidłowej działalności Cechu,
 5. realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi oraz innymi organizacjami,
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z dyrektorem biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
 8. kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków i występowanie jako oskarżyciel przed tym Sądem.
 9. podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w organizacjach rzemieślniczych i innych,
 10. przyjmowanie wnioskodawców na członków Cechu.

§ 32.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 33.

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura Cechu z głosem doradczym, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

§ 34.

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu,
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna

§ 35.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 delegatów-członków Cechu i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród delegatów - członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 36.

1.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu, Zarządu Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 5/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2.Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin.

D. Sąd Cechowy

§ 37

 1. Sąd Cechowy składa się z 5 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród delegatów - członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz niemniej niż 50% głosów.
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 Zastępców Przewodniczącego.

§ 38.

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem Cechowym za naruszenie:

 1. statutowych obowiązków członka Cechu określonych w § 7,
 2. zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu

§ 39.

1.Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę ,
 3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
 4. pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 4 lat.

2.W uzasadnionych przypadkach Sąd Cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka z Cechu.

§ 40.

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego przy Izbie Rzemieślniczej, a w przypadku nie przynależności Cechu do Izby Rzemieślniczej - do Walnego Zgromadzenia - w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia .
 2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§ 41.

Wykonanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 42.

Właściwość, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów-Członków Cechu.

V. SEKCJE BRANŻOWE

§ 43.

1.Sekcje branżowe powołuje Zarząd Cechu.

2.Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeżeli liczba rzemieślników wchodzących w ich skład wynosi co najmniej 15 osób, z wyjątkiem zawodów zanikających.

3.Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera Przewodniczącego Sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań Przewodniczącego Sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący Sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

4.Do zadań sekcji należy :

 1. oddziaływanie na członków sekcji w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych .
 2. prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej .
 3. otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy członkom prowadzącym nowe zakłady .

5. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu w miarę możliwości finansowych .

VI. KOMISJE KONTROLI SPOŁECZNEJ

§ 44.

 1. Komisje Kontroli Społecznej są organami pomocniczymi Zarządu, powołanymi przez Zarząd spośród członków Cechu.
 2. W skład komisji są powołani członkowie oznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych .
 3. W pracach komisji mogą brać udział również pracownicy Cechu

§ 45.

Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów .

§ 46.

 1. Komisja sporządza notatki sprawozdawcze ze swych prac i przekazuje je Zarządowi Cechu wraz ze swymi wnioskami.
 2. Zarząd Cechu powinien rozpatrywać wnioski komisji w ciągu miesiąca od ich złożenia.

§ 47.

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ CECHU

§ 48.

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia członków oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu jest prowadzona w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasady gospodarki finansowej Cechu określa Walne Zgromadzenie przy założeniu zasady samowystarczalności Cechu.
 3. Cech posiada własny Ośrodek Wypoczynkowy wraz z obiektami towarzyszącymi w Puszczykowie-Niwce, oraz budynek mieszkalny przy ul. Kalinowej w Poznaniu, w których prowadzona jest działalność statutowa , istnieje również możliwość wynajmowania i wydzierżawiania w/w obiektów.

VIII. BIURO CECHU

§49.

 1. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia Organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Organów Cechu i zarządzeń władz zwierzchnich.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji Organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie. W przypadku nie uwzględnienia wystąpienia, Dyrektor Biura powinien przedstawić sprawę Komisji Rewizyjnej Cechu.
 4. Dyrektor Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Dyrektor Biura Cechu angażuje pracowników do Biura Cechu w porozumieniu z Zarządem Cechu.
 6. Dyrektor Biura Cechu odpowiada za pracę Biura przed Zarządem Cechu.

§ 50.

 1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz wykazująca się znajomością zagadnień gospodarczych.

§ 51.

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu, który dokonuje - za Cech będący pracodawcą, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

IX.REPREZENTACJA CECHU

§ 52.

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu, Podstarszego Cechu lub inne osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić w określonych sprawach również Dyrektora Biura Cechu.

§ 53.

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura Cechu a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez Zarząd pracownikiem Biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych

X.POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA

§ 54.

 1. Połączenie lub likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Cechu, większością 3/4 obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu władne jest do podejmowania uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji Cechu, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/2 członków Cechu. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się tylko w przypadku likwidacji lub połączenia Cechu.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się innej organizacji rzemiosła stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.


Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2024 r. Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu